DESPACHO ESPECIALIZADO EN DEREITO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO XERAL

A nosa experiencia no campo do dereito público permite a noso equipo da área de dereito administrativo prestar servizos de asistencia e asesoramento xurídico integral a diversas Administracións Públicas, particulares, colectivos e empresas, na tramitación e resolución de todo tipo de expedientes, tanto en vía administrativa como xudicial.

 • Contratacións e adxudicacións públicas
 • Función Pública
 • Responsabilidade patrimonial
 • Dereito sancionador
 • Proxectos e Obras Públicas
 • Propiedades especiais (augas, dominio público marítimo-terrestre, portos, costas, minas,
 • Patrimonio das Administracións Públicas
 • Autorizacións administrativas
 • Medio ambiente
 • Expropiacións
 • Valoracións
 • Subvenciones e axudas públicas
 • Concentración parcelaria
URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Máis de vinte anos de experiencia no asesoramento en cuestións urbanísticas, tanto a particulares como a Administracións Públicas, na tramitación e resolución de todo tipo de expedientes tanto en vía administrativa como xudicial.

 • Disciplina urbanística (expedientes de restauración da legalidade e sancionadores).
 • Licenzas e autorizacións.
 • Instrumentos de plan e ordenación de territorio.
 • Xestión do plan.